ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ခြင့္သက္တမ္း (၂) ႏွစ္ထပ္တိုးေပးမည္

NEJ/ ၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၇-ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား
မ်ားကို အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္သက္တမ္း ေနာက္ထပ္ (၂) ႏွစ္ထပ္မံတိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာ
နက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ယခုလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ထိ ဘြန္ယာရတ္ဂလင္က၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး အဖုိင္ ဂ်န္ထနဂၽြန္လက၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ က်ဳ႕ထာထ၀ပ္ အင္ထရပ္
စြပ္စီတို႔ႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေၾကာင္း အလုပ္
သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၀၇ ခုအတြင္း ထုိင္းႏိုင္ငံ၌အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ရရွိထားသည့္ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ၂၀၀၈ ခုအတြင္း ငွားရမ္းရန္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးသည္။

လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ အလုပ္လုပ္ခြင့္သက္တမ္းမတူညီသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအုပ္စုသံုးစု၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ (၂) ႏွစ္ ထပ္မံယာယီတိုးေပးရန္ အဆိုပါအစည္းအေ၀းကသေဘာတူလိုက္
သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအားလံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္သက္တမ္းကို ျပန္လည္တိုးျမႇင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ လက္မွတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အုပ္စုသံုးစုတြင္ ၂၀၀၈ခု၊ ေဖေေဖာ္၀ါရီ (၂၈) တြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ တ
အုပ္စု၊မတ္ (၁၄) တြင္ လက္မွတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ တအုပ္စုႏွင့္ ဇြန္(၃၀) တြင္လက္မွတ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည့္
တအုပ္စုတို႔ ျဖစ္သည္။အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ မွတ္ပံုတင္အသစ္ျပန္လည္တင္ရမည့္ကာလမွာ အုပ္စုတစ္သည္၂၀၀၈
ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁) မွ (၂၈) ရက္အတြင္းျဖစ္သည္။ အုပ္စုႏွစ္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၃) မွ မတ္လ (၁၄) ရက္အတြင္း
ျဖစ္သည္။ အုပ္စုသံုးသည္ ဇြန္လ (၁) မွ (၃၀) ရက္အထိျဖစ္သည္။

ယခု အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိရန္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆြန္ထိဘြန္ယာရတ္ဂလင္က
အစိုးရ၀န္ ႀကီးအဖြဲ႔သို႔ မၾကာခင္တင္ျပရန္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: