ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ျမင့္မားလာဟု ကုလသမဂၢေျပာ

The Nation/NEJ ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇-လာဘ္စားျခင္း၊ ေ၀စားမွ်စားလုပ္မႈျမင့္မားျခင္းႏွင့့္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး
အားနည္းျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈကိုတိုးမ်ားေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီးတုိင္းျပည္
အား ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဘိန္းထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရိွ္ေစေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ယမန္ေန႔တြင္ သတင္း
ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏို္္င္ငံ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ၂၀၀၆ ခုတြင္ (၂၁,၅၀၀) ဟက္တာရွိရာမွ ယခုႏွစ္တြင္(၂၇ ,၇၀၀) အထိ (၂၉)
ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးမ်ားလာေၾကာင္း ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမမွ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္သည့္UNODC မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ မည့္သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ပက္သက္ပံုႏွင့္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွ
ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုမူ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

၂၀၀၇ ခုအတြင္း ႐ုတ္တရက္ ထုိးတက္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမူးယစ္ေဆး၀ါး
ကင္းစင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေစေၾကာင္း ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ မာရီယာ
ကို႔စ္တာက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ကြတ္ခိုင္အထူးေဒသ (၁)၊ ၀ အထူးေဒသ (၂)၊
ရွမ္းအထူးေဒသ (၄) စသည့္ေနရာမ်ားာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ ဘိန္းကင္းမဲ့ဇုန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း
UNODC မွ ဘိန္းခင္းတိုင္းတာေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ဇာဗီရာဘိုအန္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးပေပ်ာက္ေရးအတြက္ (၁၅) ႏွစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္အ
ေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ပထမ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းကာလ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး
ဒုတိယ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေၾကာင္း နအဖစစ္အစိုးရက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၅ ခုတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ (၃၂,၈၀၀) ဟက္တာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၆ ခုတြင္ (၂၁,၅၀၀) ဟက္တာ
သာရွိေတာ့သျဖင့္ (၃၄) ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားေၾကာင္း UNODC ၏ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဘိန္းစိုက္ေဒသမ်ားအားလံုးသို႔မသြားေရာက္ႏိုင္ပဲ အနီးစပ္ဆံုးသာခန္႔မွန္းႏို္င္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဘိန္းစိုက္
ပ်ဳိးမႈ ပမာဏခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အျပည့္အ၀မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္လ၌ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ UNODC က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: