မေလးရွားအစိုးရက အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားမ်ားကို (၄) ႏိုင္ငံမွ ေခၚယူမည္

Agencies / ၁၀ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၇-မေလးရွားႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားလိုအပ္ေနမႈကို ျဖည့္
တင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အိႏၵိယ၊ လာအို၊ နီေပါႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား မၾကာမီ ေခၚယူခြင့္ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

မေလးရွားအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအသီးသီးတို႔အၾကား လိုအပ္ေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး
သည္ႏွင့္ အဆိုပါ (၄) ႏိုင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ားကို စတင္ေခၚယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ၌ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား (၃၂၀,၀၀၀)
ဦးရွိၿပီး ၎တို႔မွာ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွျဖစ္ၿပီး (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာေနၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ေခၚယူရန္ အခက္အ
ခဲမ်ားရွိလာေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအသစ္မ်ားမွ ေခၚယူျဖည့္တင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားအိမ္ေဖာ္မ်ား၏ အကူအညီအေပၚ အထူးမီွခိုေနရေသာ္လည္း အလုပ္သမား
မ်ားမွာ ပံုမွန္အလုပ္နားရက္မရွိပဲ နာရီမ်ားစြာခိုင္းေစခံရၿပီး ထိုက္သင့္သည့္ လစာမရရိွသည့္အျပင္္ မတရားအႏိုင္က်င့္ခံ
ရေသာ အခါတြင္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ လံုေလာက္ေသာအကာအကြယ္မ်ားမရရွိၾကေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသားမ်ားက လာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္အိမ္ေဖာ္အလုပ္
သမားမ်ား အထူးလိုအပ္ေနၿပီး အိႏၵိယ၊ လာအို၊ နီေပါႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေခၚယူခိုင္းေစခြင့္ျပဳရန္ မေလးရွား
အစိုးရက ဆံုးျဖတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း မေလးရွားအိမ္ရွင္မ်ားက အိမ္ေစအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို က်ဴး
လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ၿပီး ထင္ရွားေသာသတင္းမွာ အိမ္ေဖာ္အမ်ဳိးသမီးတဦးသည္ အိမ္ရွင္၏
အႏိုင္က်င့္မႈမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ အိပ္ရာခင္းႏွင့္အ၀တ္အစားမ်ားကို ႀကိဳးအျဖစ္အသံုးျပဳ၍ တိုက္အျမင့္ (၁၅) ထပ္မွ ေအာက္သို႔တြယ္ဆင္းခဲ့သည့္ သတင္းျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: